Regulamin

 

Regulamin  [pobierz] 

 Rules & Regulations [download]

 


 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Wyborów Miss Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, zwany dalej „WSIiZ” jest Samorząd Studencki WSIiZ, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś kandydatki wyłonione z takiej kwalifikacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu.

3. Decyzje Organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem. Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie bez podania przyczyny. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.

 

II. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

1. O tytuł Miss Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie mogą ubiegać się wszystkie studentki Uczelni, za wyjątkiem przedstawicielek Samorządu Studenckiego WSIiZ.

2. Warunkiem uczestnictwa w Wyborach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej www.miss.wsiz.rzeszow.pl. Konieczne jest dołączenie trzech aktualnych zdjęć: twarz en face, zdjęcie całej sylwetki z przodu, zdjęcie całej sylwetki z boku. Zdjęcia powinny być dobrej jakości, z minimalnym makijażem. 

3. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 24 marca 2017 roku. Na wszystkie zgłoszone kandydatki będzie można głosować na stronie www.miss.wsiz.rzeszow.pl. Do finału przejdzie 7 uczestniczek studiujących na ścieżkach polskojęzycznych i 3 z obywatelstwem innym niż polskie, studiujących na ścieżce anglojęzycznej, które uzyskają największą ilość głosów. 

4. Organizator ma prawo przyznania dwóch dzikich kart uprawniających do udziału w finale.

5. W przypadku chęci rezygnacji z uczestnictwa w finale, kandydatka powinna złożyć pisemne powiadomienie o rezygnacji przynajmniej tydzień przed rozpoczęciem finału.

W przypadku złamania Regulaminu lub utraty statusu studenta o wykluczeniu z Konkursu decyduje Organizator.

6. W ramach Wyborów zostaną przyznane tytuły: 

       1) Miss WSIiZ,

       2) Vice Miss WSIiZ, 

       3) Miss International WSIiZ, 

       4) Vice Miss International WSIiZ, 

       5) Miss Internautów

       6) Miss Foto

       7) Miss Intro.Media

       8) Miss Publiczności

       9) Miss Uśmiechu

7. Finalistki studiujące na ścieżkach polskojęzycznych, będą walczyć o tytuł Miss WSIiZ i Vice Miss WSIiZ, natomiast finalistki z obywatelstwem innym niż polskie studiujące na ścieżkach anglojęzycznych, będą walczyć o tytuł Miss International WSIiZ i Vice Miss International WSIiZ. Wszystkie finalistki mają możliwość uzyskania pozostałych tytułów.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, jeżeli ilość nagród nieregulaminowych będzie większa niż ilość tytułów głównych.

9. Wyboru Miss WSIiZ, Vice Miss WSIiZ, Miss International WSIiZ oraz Vice Miss International WSIiZ dokona podczas gali finałowej w dniu 25 kwietnia 2017 r. jury, w składzie 7 osób, które wskaże Rada Studentów Samorządu Studenckiego WSIiZ.

10. Wyboru Miss Internautów dokonają osoby głosujące na wybraną kandydatkę poprzez oddanie głosu przez Internet (jedna osoba może oddać głos na jedną kandydatkę).

11. Miss Intro.Media dokonają słuchacze radia podczas odrębnego głosowania.

 

 

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

1. Kandydatki muszą mieć status studenta WSIiZ w dniu wypełnienia zgłoszenia.

2. Wszystkie zakwalifikowane do finału kandydatki zobowiązane są do przestrzegania regulaminu ustalonego przez Organizatorów.

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU

1. Kwalifikacje do konkursu:

        1) Zgłoszenia będą przyjmowane od 17 marca do 24 marca 2017 roku. 

        2) Zdjęcia oraz informacje o uczestniczkach konkursu będą zamieszczane na stronie www.miss.wsiz.rzeszow.pl.

        3) Głosowanie będzie trwało od dnia 28 marca kwietnia do 1 kwietnia 2017 roku, podczas którego studenci swoim głosem (każdy student może oddać jeden głos na jedną kandydatkę) wybiorą 10 kandydatek, które przejdą do 2-go etapu.

2. Okres przygotowawczy:

        1) Kandydatki zakwalifikowane do Finału konkursu Miss WSIiZ zobowiązane są do potwierdzenia akceptacji i przestrzegania Regulaminu konkursowego.

        2) Z momentem zaakceptowania Regulaminu, kandydatki są zobowiązane do podporządkowania się harmonogramowi przygotowań, który został określony przez Organizatorów, w szczególności do udziału w co  najmniej 90%  spotkań przygotowujących do Wielkiej Gali Finałowej.

        3) Dwie nieobecności podczas działań poprzedzających Galę tj. sesje fotograficzne, przymiarki, próby choreograficzne jest równoznaczne z dyskwalifikacją z  konkursu.

 

V. FINAŁ

1. Finał konkursu Miss WSIiZ odbędzie się 21  kwietnia 2017 roku o godzinie 19:00 w Klubie Akademickim „IQ”.

2. Finał konkursu poprzedzą spotkania przygotowujące koordynowane przez Organizatorów: próby choreograficzne, przymiarki sukienek oraz sesje fotograficzne.

3. Jury wyłoni laureatki konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ogłosi, które 

z nich otrzymają tytuły wskazane w części II ust. 7 lit. e-i Regulaminu wybrane niezależnie od Jury.

 

VI. JURY

1. Skład Jury ustala Rada Studentów Samorządu Studenckiego WSIiZ. W skład jury konkursu wchodzą przedstawiciele Rady Studentów Samorządu Studenckiego, wybrani sponsorzy, oraz osoby wskazane przez Radę Studentów Samorządu Studenckiego WSIiZ. W skład Jury wchodziło będzie 7 osób.

2. Podczas Gali finałowej, po ostatnim zaprezentowaniu się kandydatek, Jury musi przedstawić swój werdykt.

3. Czas pracy Jury i czas wydania werdyktu wyznacza i określa Przewodniczący Jury.

4. Decyzje Jury podejmowane są zwykłą większością członków Jury.

 

VII. NAGRODY

1. Miss WSIiZ, Miss International WSIiZ - diadem, szarfa tytułowa, bransoletka

2. Vice Miss WSIiZ, Vice Miss International WSIiZ – diadem, szarfa tytułowa, bransoletka

3. Inne tytuły - szarfa tytułowa, bransoletka.

4. Wartość nagród dla poszczególnych uczestniczek nie przekroczy 760 zł.

 

VIII. NAGRODY POZAREGULAMINOWE

1. Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody te będą

przydzielone finalistkom na zasadach uzgodnionych przez Organizatorów z fundatorami nagród.

 

IX. OŚWIADCZENIE

1. Udział w wyborach „Miss WSIiZ” oraz wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne 

z zaakceptowaniem regulaminu konkursu i zgodą na publikację zdjęć wraz z danymi osobowymi kandydatek do tytułu. 

2. Każda kandydatka wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz wszystkich materiałów audio-wizualnych związanych z wyborami „Miss WSIiZ” przez Organizatorów.

3. Finaliści zobowiązani są do bezpłatnego wzięcia udziału w sesji zdjęciowej promującej kolejną edycję Gali Miss WSIiZ przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

Samorząd studentów WSIiZ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Adres: ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów,

fax: +48 17 866 11 45 e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie